بهره ,شاخص ,زیان ,صورت ,اقلام ,سرمایه ,اقلام صورت ,ارزیابی عملکرد
پژوهشنامه

تکیه بر شاخص های سود و زیانی در مورد ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی به تنهایی کافی نیست. از آنجا که بهره وری

یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت می باشد و ارتقاء و بهبود آن از جمله وظایف مهم مدیران در

سازمان ها بوده و رشد و بهبود سازمان ها در گرو توجه به بهره وری میباشد، لازم است ارتباط بین شاخص های بهره وری

و سود و زیان تبیین گردد. این تحقیق به دنبال این موضوع است که آیا در شرکت های نفتی، بین شاخص های بهره وری

نیروی کار و سرمایه، که از شاخص های مهم بهره وری می باشند و اقلام صورت سود زیان رابطه معنی داری وجود دارد یا

خیر؟ مطالعه انجام شده بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس روش پیمایشی و همبستگی می باشد. در این راستا با استفاده از

تحلیل رگرسیونی و آزمون های نرمال بودن، آزمون برازش منحنی، رگرسیون تک متغیره(آزمون فرضیات) و

چندمتغیره(روش قدم به قدم)، نوع رابطه بین اقلام صورت سود و زیان(متغیرهای مستقل) و شاخص های بهره وری کار و

سرمایه(متغیر وابسته)، میزان تأثیر هر کدام از این عوامل بر شاخصهای بهره وری کار و سرمایه و تعیین اولویت بندی تأثیر

این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این آزمو ن ها بیانگر این است که بین اقلام صورت سود و زیان و

شاخص های بهره وری کار و سرمایه رابطه معناداری وجود دارد؛ اما ارتباط بهره وری کار با هر یک از اقلام صورت سود و

زیان به صورت جداگانه یا در حالت کلی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره، نسبت به بهرهوری سرمایه، نتایج قوی تری را

نشان می دهد.دریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : صغرا
برچسب ها : بهره ,شاخص ,زیان ,صورت ,اقلام ,سرمایه ,اقلام صورت ,ارزیابی عملکرد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی،ارتباط بین اقلام صورت سود و زیان و شاخص های بهره وری شرکتهای نفتی